I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości- DN-1.
 2. Załącznik ZDN-1 – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 3. Załącznik ZDN-2 – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Osoby prawne są obowiązane składać ww. formularze w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Sekretariat Urzędu Gminy Ełk lub Referat Wymiaru Podatków i Opłat.
 2. Lokalizacja:
  • Sekretariat Urzędu Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 0A (parter),
  • Referat Wymiaru Podatków i Opłat, Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 06 (parter).

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną na adres:
/1996libutc/SkrytkaESP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Ełk na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Załatw przez ePUAP Pokaż przykład

III. OPŁATY

Brak opłat.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości składana jest w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
 3. Na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje w wątpliwość.
 4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu Gminy Ełk w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

  UWAGA: Na skutek zmiany przepisów prawa obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. informujemy, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

  Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 5. Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na indywidualny rachunek podatnika.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

VI. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
 3. Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 4. Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Stawki podatku od nieruchomości: http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=666
Wzór formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości wraz z załącznikami: http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=666

VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Urząd Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 06 (parter).
Katarzyna Chojnowska – Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 87 619 45 57

Wersja 1
Data zatwierdzenie 09.10.2019 r.