I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 2. Załącznik DT-1/A – Załącznik do deklaracji DT-1

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Sekretariat Urzędu Gminy Ełk lub Referat Wymiaru Podatków i Opłat.
 2. Lokalizacja:
  • Sekretariat Urzędu Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 0A (parter),
  • Referat Wymiaru Podatków i Opłat, Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 06 (parter).

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną na adres:
/1996libutc/SkrytkaESP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Ełk na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Załatw przez ePUAP Pokaż przykład

III. OPŁATY

Brak opłat.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Deklarację wraz z załącznikiem należy składać do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania, lub siedziby – należy skorygować wcześniej złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
 3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 4. Na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
  • a) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5.000 zł;
  • b) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość
 5. Podatek od środków transportowych wykazany w deklaracji płatny jest:
  • a) W dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
  • b) Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego :
   – I rata – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
   – II rata – do dnia 15 września danego roku.
  • c) Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 6. Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na indywidualny rachunek podatnika.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

VI. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
 3. Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2025).

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Stawki podatku od środków transportowych: http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=666
Wzór formularza deklaracji na podatek od środków transportowych i załącznika do deklaracji: http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=666

VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 • Urząd Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 06 (parter)
 • Katarzyna Chojnowska – Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 87 619 45 57

Wersja 1
Data zatwierdzenie 09.10.2019 r.