I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Deklaracja na podatek rolny DR-1.
 2. Załączniki do deklaracji:
  • Załącznik ZDR-1 – Dane o przedmiotach opodatkowanych podlegających opodatkowaniu
  • Załącznik ZDR-2 – Dane o przedmiotach opodatkowanych zwolnionych z opodatkowania

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Sekretariat Urzędu Gminy Ełk lub Referat Wymiaru Podatków i Opłat.
 2. Lokalizacja:
  • Sekretariat Urzędu Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 0A (parter),
  • Referat Wymiaru Podatków i Opłat, Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 06 (parter).

Deklaracja w sprawie podatku rolnego DR-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną na adres:
/1996libutc/SkrytkaESP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Ełk na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Załatw przez ePUAP Pokaż przykład

III. OPŁATY

Brak opłat.

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 1. Deklaracja na podatek rolny składana jest w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego, organowi podatkowemu na wyżej wymienionym formularzu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
 3. Na podstawie art. 274 § 1 Ordynacji podatkowej w razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
  • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 5000 zł;
  • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
 4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny – bez wezwania – na rachunek budżetu Gminy Olsztyn w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. UWAGA: Na skutek zmiany przepisów prawa obowiązujących od 1 stycznia 2016 r. informujemy, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
 5. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 6. Wpłaty podatku należy dokonywać, bez wezwania organu podatkowego, na indywidualny rachunek podatnika.

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Na skorygowaną przez organ podatkowy deklarację w trybie art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje korektę.

VI. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.).
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
 4. Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie stawek podatku rolnego.
 5. Uchwała Rady Wójta Gminy Ełk w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Stawki podatku od nieruchomości: http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=666
Wzór formularza deklaracji na podatek rolny i załączników do deklaracji: http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=666

VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Urząd Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 06 (parter).

 • Katarzyna Chojnowska – Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 87 619 45 57

Wersja 1
Data zatwierdzenie 09.10.2019 r.