Usługa umożliwia wysłanie do właściwej Instytucji publicznej wniosku o wydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej.

W przypadku wniosku do Państwowej Straży Pożarnej (PSP):
– Co najmniej 30 dni przed planowanym terminem imprezy masowej organizator zwraca się do KM/KP PSP z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.


Załatw przez ePUAP Pokaż przykład


Organ właściwy do realizacji usługiWłaściwy organ administracji publicznej.
Kogo dotyczyOsoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej przeprowadzająca imprezę masową.
Podstawy prawneRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowe (Dz. U. z 2009 r. Nr 135, poz. 1113 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181)
Wymagane dokumentyWniosek o wydanie opinii dotyczącej zorganizowania imprezy masowej

Ponadto w przypadku wniosku do Państwowej Straży Pożarnej:
Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być prowadzona impreza wraz z jego opisem.
Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia na miejscu i czasie trwania imprezy masowej.
Terminarz – w przypadku imprez organizowanych cyklicznie.

Program i regulamin imprezy masowej, wraz z inf. o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.
Regulamin obiektu/terenu wraz z inf. o sposobie udostępniania go uczestnikom imprezy masowej.
Pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej i informacyjnej.
Warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

Informacje o:
– liczbie miejsc, przewidywanych zagrożeniach,
– liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
– osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia – sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
– zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
– odpłatności za wstęp na imprezę
Czas realizacji14 dni
OpłatyBrak opłat
Tryb odwoławczy1. W przypadku wydania postanowienia przez stację sanitarno-epidemiologiczną przysługuje Stronie zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego, które można wnieść za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
2. W przypadku wniosku do straży pożarnej odwołanie nie przysługuje.
Rezultat realizacji usługiRozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
Etapy realizacji usługi1. Przyjęcie wniosku;
2. Weryfikacja wniosku
3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom uwierzytelnianiaNiewymagany
Usługa wymaga zalogowaniaTAK
Słowa kluczoweWydanie opinii dotyczącej organizacji imprezy masowej