I. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Informacja o lasach – IL-1.
 2. Załącznik ZIL-1 – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.
 3. Załącznik ZIL-2 – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.
 4. Załącznik ZIL-3 – Dane pozostałych podatników.
 5. Akt notarialny, umowa dzierżawy, użyczenia lub postanowienie Sądu.

Osoby fizyczne są obowiązane składać ww. formularze w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 1. Sekretariat Urzędu Gminy Ełk lub Referat Wymiaru Podatków i Opłat.
 2. Lokalizacja:
  • Sekretariat Urzędu Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 0A (parter),
  • Referat Wymiaru Podatków i Opłat, Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 06 (parter).

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 wraz z załącznikami może być przesłana drogą elektroniczną na adres:
/1996libutc/SkrytkaESP – Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Ełk na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Załatw przez ePUAP Pokaż przykład

III. OPŁATY

Brak opłat

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 • Termin: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • Sposób: wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego albo jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyzja umarzającą postępowanie podatkowe (decyzję pozostawia się w aktach sprawy – nie doręcza się jej podatnikowi).

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Ełk w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

VI. PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jedn. z 2019 r. poz. 888).
 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy.
 4. Uchwała Rady Gminy Ełk w sprawie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.

VII. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

Stawki podatku:
http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=666

Wzór formularza informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami:
http://elk-ug.bip.eur.pl/public/?id=666

Wpłat podatku należy dokonać w terminie/ach wskazanych w decyzji podatkowej na rachunek bankowy organu podatkowego przypisany indywidualnie dla danego podatnika, lub u sołtysa.

VIII. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Urząd Gminy Ełk, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, pok. 06 (parter).

 • Małgorzata Mażewska – Kierownik Referatu ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 87 619 45 13
 • Paweł Piontek – Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 87 619 45 56
 • Katarzyna Gwara – Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat, tel. 87 619 45 56.

Wersja 1
Data zatwierdzenia: 09.10.2019 r.